100 دینار

سکه 100 دینار احمد شاه قاجار

100 دینار