2000 دینار

سکه 2000 دینار احمد شاه قاجار

  • سکه 2000 دینار خطی
  • سکه 2000 دینار تصویری
  • سکه 2000 دینار تصویری با جلوس

 

2000 دینار خطی

2000 دینار تصویری

2000 دینار جلوس همایونی