500 دینار

سکه 500 دینار احمد شاه قاجار

  • سکه 500 دینار خطی
  • سکه 500 دینار تصویری

 

500 دینار خطی

500 دینار تصویری