5000 دینار

سکه 5000 دینار احمد شاه قاجار

5000 دینار تصویری