شاهی

سکه شاهی احمد شاه قاجار

  • سکه شاهی دایره بزرگ
  • سکه شاهی دایره کوچک
  • سکه شاهی صاحب الزمان

 

شاهی دایره بزرگ

شاهی دایره کوچک

شاهی صاحب الزمان