100 دینار

سکه 100 دینار محمد علی شاه قاجار

100 دینار