1000 دینار

سکه 1000 دینار محمد علی شاه قاجار

1000 دینار خطی

1000 دینار تصویری