50 دینار

سکه 50 دینار محمد علی شاه قاجار

50 دینار