5000 دینار

سکه 5000 دینار محمد علی شاه قاجار

5000 دینار تصویری