شاهی

سکه شاهی محمد علی شاه قاجار

  • سکه شاهی سفید
  • سکه شاهی صاحب الزمان

 

شاهی سفید

شاهی صاحب الزمان