1 ریال

سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی

  • سکه 1 ریال نقره
  • سکه 1 ریال مصدقی
  • سکه 1 ریال پهلوی
  • سکه1 ریال پنجاهمین سال
  • سکه 1 ریال آریامهر
  • سکه 1 ریال یادبود فائو

 

1 ریال نقره

1 ریال مصدقی

1 ریال دو تاج

1 ریال پنجاهمین سال

1 ریال آریامهر

1 ریال یادبود فائو