20 ریال

سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی

  • سکه 20 ریال مبلغ با حروف
  • سکه 20 ریال مبلغ با عدد
  • سکه 20 ریال پنجاهمین سال
  • سکه 20 ریال بازی های آسیایی
  • سکه 20 ریال یادبود فائو (کسی که گندم میکارد)
  • سکه 20 ریال یادبود فائو (روستایی حماسه آفرین)
  • سکه 20 ریال تاسیس بانک ملی

 

20 ریال مبلغ با حروف

20 ریال مبلغ با عدد

20 ریال پنجاهمین سال

20 ریال بازی های آسیایی

20 ریال یادبود فائو (کسی که گندم میکارد)

20 ریال یادبود فائو (روستایی حماسه آفرین)

20 ریال تاسیس بانک ملی