25 دینار

سکه 25 دینار محمد رضا شاه پهلوی

25 دینار