5 ریال

سکه 5 ریال محمد رضا شاه پهلوی

  • سکه 5 ریال نقره
  • سکه 5 ریال مصدقی
  • سکه 5 ریال دو تاج
  • سکه 5 ریال پنجاهمین سال
  • سکه 5 ریال آریامهر

 

5 ریال نقره

5 ریال مصدقی

5 ریال دو تاج

5 ریال پنجاهمین سال

5 ریال آریامهر