100 دینار

سکه 100 دینار مظفرالدین شاه قاجار

100 دینار