2000 دینار

سکه 2000 دینار مظفرالدین شاه قاجار

  • سکه 2000 دینار خطی
  • سکه 2000 دینار تصویری

 

2000 دینار خطی

2000 دینار تصویری