50 دینار

سکه 50 دینار مظفرالدین شاه قاجار

50 دینار