5000 دینار

سکه 5000 دینار مظفرالدین شاه قاجار

  • سکه 5000 دینار خطی
  • سکه 5000 دینار تصویری

 

5000 دینار خطی

5000 دینار تصویری مولود همایونی

5000 دینار تصویری بدون مولود