12 دینار

سکه 12 دینار ناصرالدین شاه قاجار (غاز)

12 دینار (غاز)