200 دینار

سکه 200 دینار ناصرالدین شاه قاجار

200 دینار