25 دینار

سکه 25 دینار ناصرالدین شاه قاجار

25 دینار