1 دینار

سکه 1 دینار (یک دینار) رضا شاه پهلوی

1 دینار