10 دینار

سکه 10 دینار رضا شاه پهلوی

  • سکه 10 دینار نیکل
  • سکه 10 دینار مس
  • سکه 10 دینار برنز

 

10 دینار نیکل

10 دینار مس

10 دینار برنز