1000 دینار

سکه 1000 دینار رضا شاه پهلوی

  • سکه 1000 دینار رایج مملکت
  • سکه 1000 دینار عنوان
  • سکه 1000 دینار تصویری

 

1000 دینار رایج

1000 دینار خطی

1000 دینار تصویری