2 دینار

سکه 2 دینار (دو دینار) رضا شاه پهلوی

2 دینار