2000 دینار

سکه 2000 دینار رضا شاه پهلوی

  • سکه 2000 دینار رایج مملکت
  • سکه 2000 دینار عنوان
  • سکه 2000 دینار تصویری

 

2000 دینار رایج مملکت

2000 دینار خطی

2000 دینار تصویری