5 دینار

سکه 5 دینار رضا شاه پهلوی

  • سکه 5 دینار نیکل
  • سکه 5 دینار مس
  • سکه 5 دینار برنز

 

5 دینار نیکل

5 دینار مس

5 دینار برنز