500 دینار

سکه 500 دینار رضا شاه پهلوی

  • سکه 500 دینار رایج مملکت
  • سکه 500 دینار عنوان
  • سکه 500 دینار تصویری

 

500 دینار رایج

500 دینار خطی

500 دینار تصویری