5000 دینار

سکه 5000 دینار رضا شاه پهلوی

  • سکه 5000 دینار رایج مملکت
  • سکه 5000 دینار عنوان
  • سکه 5000 دینار تصویری

 

5000 دینار رایج مملکت

5000 دینار خطی

5000 دینار تصویری