1000 دینار

سکه 1000 دینار مظفرالدین شاه قاجار

  • سکه 1000 دینار خطی
  • سکه 1000 دینار تصویری

 

1000 دینار خطی

1000 دینار تصویری