چپق قدیمی

مقاله ها و دسته ها

  • چپقچپق

    تنباکو که از ریشه کلمه « تاباکوس » گرفته شده ، گیاهی بومی در آمریکا است و بومیان آمریکا از دیرباز با این گیاه آشنا بودند. آن ها در اعیاد و مراسم خود ، بوته های تنباکو را با ساقه و برگشان روی هم انباشته و آتش می زدند و در اطراف آن به رقص و پایکوبی می پرداختند. همچنین آن ها ، مقداری توتون را در برگ های ذرت ریخته و می پیچیدند ؛ در واقع چیزی شبیه به سیگار برگ درست کرده و دود می کردند ؛ همچنین مقداری توتون را در نی یا استخوان ریخته ، آتش زده و می کشیدند که این روش سبب ایجاد پیپ در غرب و چپق در شرق گردید. به...