تورفتگی و شکم دادگی

عیب و ایرادهای قالی ۳۴ مشاهده

تورفتگی و شکم دادگی

از ایرادات مربوط به ابعاد قالی می باشد. پودکشی نامناسب و زياد کشيدن پود باعث جمع شدن و کم کشيدن پود باعث بيرون زدن عرض فرش می شود. همچنین پرتاب بودن پود ضخيم ، شل بودن چله ها در کنار فرش ، نداشتن کوجی ، عدم پخش چله بطور مناسب در سردار و همچنین محکم کوبیدن دفتین سبب تو رفتگی و شکم دادگی فرش می شوند.

نظرات کاربران

هنوز نظری ثبت نشده، شما اولین نفر هستید...

در همین رابطه بخوانید