شمشیری شدن

عیب و ایرادهای قالی ۱۳۹ مشاهده

شمشیری شدن 

از عیوب مربوط به ابعاد قالی می باشد. در صورتی که قسمت ابتدای فرش به سمت پایین انحنا پیدا کند و حالت تیزی پیدا کند در اصطلاح می گویند شمشیری شده است. این امر به دلایل زیر شکل می گیرد :

  1. گلیم بافی زیر بافت استقامت نداشته باشد
  2. محکم زدن بیش از حد شانه زدن در هنگام گلیم بافی
  3. کج بودن و انحنا داشتن چوب زیر دار
  4. قرار ندادن تخته یا میله زیر گلیم بافی
  5. استفاده از طناب پلاستیکی جهت سفت نمودن

بیشتر بدانید...