10 تومان

 

اسکناس 10 تومان (ده تومان) ناصرالدین شاه قاجار

10 تومان سری یکم

10 تومان سری دوم