1000 تومان

 

اسکناس 1000 تومان (یک هزار تومان) ناصرالدین شاه قاجار

1000 تومان