50 تومان

 

اسکناس 50 تومان (پنجاه تومان) ناصرالدین شاه قاجار

50 تومان سری یکم

50 تومان سری دوم