2000 دینار

سکه 2000 دینار محمد علی شاه قاجار

2000 دینار تصویری