500 دینار

سکه 500 دینار محمد علی شاه قاجار

500 دینار خطی

500 دینار تصویری