10 دینار

سکه 10 دینار محمد رضا شاه پهلوی

10 دینار