10 ریال

سکه 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی

  • سکه 10 ریال نقره
  • سکه 10 ریال (پهلوی کشیده)
  • سکه 10 ریال مبلغ با حروف
  • سکه 10 ریال مبلغ با عدد
  • سکه 10 ریال پنجاهمین سال
  • سکه 10 ریال یادبود فائو

 

10 ریال نقره

10 ریال (پهلوی کشیده)

10 ریال مبلغ با حروف

10 ریال مبلغ با عدد

10 ریال پنجاهمین سال

10 ریال یادبود فائو