10 ریال

سکه 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی

 • سکه 10 ریال نقره
 • سکه 10 ریال (پهلوی کشیده)
 • سکه 10 ریال مبلغ با حروف
 • سکه 10 ریال مبلغ با عدد
 • سکه 10 ریال پنجاهمین سال
 • سکه 10 ریال یادبود فائو

 

سکه 5 ریال محمد رضا شاه پهلوی 5 ریال
سکه 20 ریال محمد رضا شاه پهلوی 20 ریال

کاتالوگ


1) 10 ریال نقره 

سکه 10 ریال نقره محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 10 rials silver coin

سکه ۱۰ ریال نقره محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
ده ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1323 تا 1326
ایران
نقره
600
16 گرم
32.3 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال نقره 1324
 • نقره
 • 16
 • 32.3
 • 90,000
 • 3
 • 10 ریال نقره 1325
 • نقره
 • 16
 • 32.3
 • 90,000
 • 4
 • 10 ریال نقره 1326
 • نقره
 • 16
 • 32.3
 • 4,000,000

2) 10 ریال (پهلوی کشیده) 

سکه 10 ریال دو تاج پهلوی نیکل

سکه ۱۰ ریال پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
ده ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1335 تا 1344
ایران
نیکل
9 و 12 گرم
31 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1336
 • نیکل
 • 12
 • 31
 • 10,000
 • 3
 • 10 ریال 1337
 • نیکل
 • 12
 • 31
 • 40,000
 • 4
 • 10 ریال 1338
 • نیکل
 • 12
 • 31
 • 40,000
 • 5
 • 10 ریال 1339
 • نیکل
 • 12
 • 31
 • 15,000
 • 6
 • 10 ریال 1340
 • نیکل
 • 12
 • 31
 • 15,000
 • 7
 • 10 ریال 1341 (ضخیم)
 • نیکل
 • 12
 • 31
 • 300,000
 • 8
 • 10 ریال 1341 (نازک)
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 100,000
 • 9
 • 10 ریال 1342
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 15,000
 • 10
 • 10 ریال 1343 (ضخیم)
 • نیکل
 • 12
 • 31
 • 10,000
 • 11
 • 10 ریال 1343 (نازک)
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 10,000
 • 12
 • 10 ریال 1344
 • نیکل
 • 9
 • 31
 • 80,000

3) 10 ریال مبلغ با حروف 

سکه 10 ریال مبلغ با حروف محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 10 rials coin

سکه ۱۰ ریال مبلغ با حروف محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - تاریخ
ده ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1345 تا 1352
ایران
نیکل
7 گرم
28 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1346
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 10,000
 • 3
 • 10 ریال 1346 ، با چرخش 50 درجه
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 100,000
 • 4
 • 10 ریال 1347
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 10,000
 • 5
 • 10 ریال 1347 ، با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 60,000
 • 6
 • 10 ریال 1348
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 10,000
 • 7
 • 10 ریال 1349
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 10,000
 • 8
 • 10 ریال 1350
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 2,000
 • 9
 • 10 ریال 1351
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 2,000
 • 10
 • 10 ریال 1351 ، با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 60,000
 • 11
 • 10 ریال 1352
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 30,000

4) 10 ریال مبلغ با عدد 

سکه 10 ریال مبلغ با عدد محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 10 rials coin

سکه ۱۰ ریال مبلغ با عدد محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - تاریخ
10 ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
از 1352 تا 1354
ایران
نیکل
7 گرم
28 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1352 با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 150,000
 • 3
 • 10 ریال 1353
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 1,000
 • 4
 • 10 ریال 1354
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 1,000
 • 5
 • 10 ریال 2536
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 1,000
 • 6
 • 10 ریال 2537
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 1,000
 • 7
 • 10 ریال 1357
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 6,000

5) 10 ریال پنجاهمین سال 

سکه 10 ریال پنجاهمین سال شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 10 rials 50th of pahlavi coin

سکه ۱۰ ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - تاریخ
10 ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2535
ایران
نیکل
7 گرم
28 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال پنجاهمین سال 2535 با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 15,000

6) 10 ریال یادبود فائو 

سکه 10 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 10 rials FAO coin

سکه ۱۰ ریال F.A.O محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه
ده ریال - شیر و خورشید - کسی که گندم میکارد راستی میافشاند- خوشه گندم - تاج - تاریخ
1348
ایران
نیکل
7 گرم
28 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

000640
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000641
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000643
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000644
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000646
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000650
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000648
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000649
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000651
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000652
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000653
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000654
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000655
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000656
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000657
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000658
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000659
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000660
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000662
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000665
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000666
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000663
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000664
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.