100 دینار

سکه 100 دینار ناصرالدین شاه قاجار

100 دینار