50 دینار

سکه 50 دینار ناصرالدین شاه قاجار

50 دینار