5000 دینار

سکه 5000 دینار ناصرالدین شاه قاجار

5000 دینار