1000 دینار

سکه 1000 دینار احمد شاه قاجار

  • سکه 1000 دینار خطی
  • سکه 1000 دینار تصویری
  • سکه 1000 دینار تصویری با جلوس

 

1000 دینار خطی

1000 دینار تصویری

1000 دینار جلوس همایونی