2000 دینار

سکه 2000 دینار ناصرالدین شاه قاجار

  • سکه 2000 دینار
  • سکه 2000 دینار صاحبقران
  • سکه 2000 دینار ذوالقرنین

 

2000 دینار

2000 دینار صاحبقران

2000 دینار ذوالقرنین