واژه «تمبر» از کجا آمده است؟

دانستنی ها بیان دیدگاه

آیا میدانید واژه «تمبر» از کجا آمده است؟

در زبان فرانسه واژه «تامبق» (timbre) و در زبان یونانی واژه «تومپانون» برای لفظ «تمبر» استفاده می شود.

تمبر اختراع فرانسویان است و اولین بار نیز توسط آنها در دوره ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شد و به شکل گسترده در پست مورد استفاده قرار گرفت.

بنابراین میتوان گفت این لفظ از کلمه فرانسوی تامبق به وام گرفته و در تکلم مبدل به تمبر شده است.

تمبر در فرهنگ عامه ایران به اشتباه تمر نیز تلفظ می شود.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید