20 ریال

سکه 20 ریال جمهوری اسلامی

 • سکه 20 ریالی یادبود هجرت
 • سکه 20 ریال دومین سالگرد انقلاب
 • سکه 20 ریال سومین سالگرد انقلاب
 • سکه 20 ریال بانکداری
 • سکه 20 ریال هشت سال دفاع مقدس
 • سکه 20 ریالی جمهوری

 

سکه 10 ریال جمهوری اسلامی 10 ریال
سکه 50 ریال جمهوری اسلامی 50 ریال

کاتالوگ


1) 20 ریال جمهوری 

سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال جمهوری ، جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Republic
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - جمهوری
20 Rials - Olive and oak leaves - date
20 ریال - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
Twenty Rials - Islamic republic of Iran - Tulips
بیست ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل لاله
1358 To 1367
از 1358 تا 1367
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1358
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 2,000
 • 3
 • 20 ریال 1359 باریک
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 5,000
لیست کامل

2) 20 ریال هجرت 

سکه 20 ریال یادبود هجرت پیامبر جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال هجرت جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Hegira
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - هجرت
20 Rials - Islamic republic of Iran - Wreath
20 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاج گل
Twenty Rials - Commemoration of the thousand and four hundred years of Hegira - Half Earth - Sun - independence, freedom, Islamic Republic - AH,SH date
بیست ریال - بمناسبت هزار و چهارصدمین سال هجرت - نیم کره - خورشید - استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی - تاریخ خورشیدی و قمری
1358
1358
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال یادبود هجرت 1358 ضرب برجسته
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 4,000

3) 20 ریال دومین سالگرد انقلاب 

سکه 20 ریال دومین سالگرد انقلاب جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال دومین سالگرد جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Second anniversay revolution
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - دومین سالگرد انقلاب
20 Rials - Commemoration of the second anniversary of the revolution - Tulip - Date
20 ریال - بمناسبت دومین سالگرد انقلاب - گل لاله - تاریخ
Islamic republic of Iran
جمهوری اسلامی ایران
1359
1359
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

4) 20 ریال سومین سالگرد انقلاب 

سکه 20 ریال سومین سال پیروزی جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال سومین سالگرد جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran -Third anniversay revolution
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - سومین سالگرد انقلاب
20 Rials - 1360, Bahman 22 - The third year is the victory of blood over the sword - Tulip
20 ریال - 22 بهمن یکهزار و سیصد و شصت - سومین سال پیروزی خون بر شمشیر - گل لاله
Islamic republic of Iran
جمهوری اسلامی ایران
1360
1360
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال سومین سالگرد - کاما بدون فاصله
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 2,000
 • 3
 • 20 ریال یادبود سومین سالگرد - چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 200,000
لیست کامل

5) 20 ریال بانکداری 

سکه 20 ریال بانکداری جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال بانکداری جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Islamic banking
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - بانکداری اسلامی
Arms of Islamic banking - Islamic banking brings justice to society - Date
نشان بانکداری اسلامی - بانکداری اسلامی برای جامعه عدالت به ارمغان می آورد - تاریخ
Twenty Rials - Islamic republic of Iran - Tulip
بیست ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل لاله
1367
1367
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

6) 20 ریال هشت سال دفاع مقدس 

سکه 20 ریال هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Eight years sacred defense
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - هشت سال دفاع مقدس
20 Rials - Islamic republic of Iran - Date
20 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاریخ
Eight years sacred defense - Arms of sacred defense - 1367-1359
یادبود هشت سال دفاع مقدس - نشان دفاع مقدس - 1359-1367
1368
1368
Nickel
نیکل
4.6 Grams
4.6 گرم
23.9 mm
23.9 میلیمتر
Reeded and Plain
دندانه دار و صاف
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال دفاع مقدس 1368 بیست و دو مشت
 • نیکل
 • 4.6
 • 23.9
 • 800
 • 3
 • 20 ریال دفاع مقدس 1368 لبیک یار
 • نیکل
 • 4.6
 • 23.9
 • 70,000
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

009030
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008969
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008970
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008968
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008966
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008967
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000538
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000552
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008993
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008992
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008975
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008976
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008974
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008973
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008972
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008971
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000539
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000553
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008978
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008977
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000540
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000554
 
12,000 تومان
008979
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000541
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000542
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008981
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008982
 
30,000 تومان
008983
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.