20 ریال

سکه 20 ریال جمهوری اسلامی

 • سکه 20 ریالی یادبود هجرت
 • سکه 20 ریال دومین سالگرد انقلاب
 • سکه 20 ریال سومین سالگرد انقلاب
 • سکه 20 ریال بانکداری
 • سکه 20 ریال هشت سال دفاع مقدس
 • سکه 20 ریالی جمهوری

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 20 ریال جمهوری 

سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال جمهوری ، جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Republic
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - جمهوری
20 Rials - Olive and oak leaves - date
20 ریال - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
Twenty Rials - Islamic republic of Iran - Tulips
بیست ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل لاله
1358 To 1367
از 1358 تا 1367
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1358 جمهوری
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 8,000
 • 3
 • 20 ریال 1359 جمهوری
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 10,000
لیست کامل

2) 20 ریال هجرت 

سکه 20 ریال یادبود هجرت پیامبر جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال هجرت جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Hegira
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - هجرت
20 Rials - Islamic republic of Iran - Wreath
20 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاج گل
Twenty Rials - Commemoration of the thousand and four hundred years of Hegira - Half Earth - Sun - independence, freedom, Islamic Republic - AH,SH date
بیست ریال - بمناسبت هزار و چهارصدمین سال هجرت - نیم کره - خورشید - استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی - تاریخ خورشیدی و قمری
1358
1358
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1358 هجرت (ضرب برجسته)
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 8,000

3) 20 ریال دومین سالگرد انقلاب 

سکه 20 ریال دومین سالگرد انقلاب جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال دومین سالگرد جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Second anniversay revolution
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - دومین سالگرد انقلاب
20 Rials - Commemoration of the second anniversary of the revolution - Tulip - Date
20 ریال - بمناسبت دومین سالگرد انقلاب - گل لاله - تاریخ
Islamic republic of Iran
جمهوری اسلامی ایران
1359
1359
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

4) 20 ریال سومین سالگرد انقلاب 

سکه 20 ریال سومین سال پیروزی جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال سومین سالگرد جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran -Third anniversay revolution
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - سومین سالگرد انقلاب
20 Rials - 1360, Bahman 22 - The third year is the victory of blood over the sword - Tulip
20 ریال - 22 بهمن یکهزار و سیصد و شصت - سومین سال پیروزی خون بر شمشیر - گل لاله
Islamic republic of Iran
جمهوری اسلامی ایران
1360
1360
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1360 سومین سالگرد (کاما بدون فاصله)
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 6,000
 • 3
 • 20 ریال 1360 سومین سالگرد (چرخش 90 درجه)
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 400,000
لیست کامل

5) 20 ریال بانکداری 

سکه 20 ریال بانکداری جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال بانکداری جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Islamic banking
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - بانکداری اسلامی
Twenty Rials - Islamic republic of Iran - Tulip
بیست ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل لاله
Arms of Islamic banking - Islamic banking brings justice to society - Date
نشان بانکداری اسلامی - بانکداری اسلامی برای جامعه عدالت به ارمغان می آورد - تاریخ
1367
1367
Nickel
نیکل
9 Grams
9 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

6) 20 ریال هشت سال دفاع مقدس 

سکه 20 ریال هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Rials Islamic republic of Iran - Eight years sacred defense
سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - هشت سال دفاع مقدس
20 Rials - Islamic republic of Iran - Date
20 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاریخ
Eight years sacred defense - Arms of sacred defense - 1367-1359
یادبود هشت سال دفاع مقدس - نشان دفاع مقدس - 1359-1367
1368
1368
Nickel
نیکل
4.6 Grams
4.6 گرم
23.9 mm
23.9 میلیمتر
Reeded and Plain
دندانه دار و صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1368 دفاع مقدس (22 مشت)
 • نیکل
 • 4.6
 • 23.9
 • ارزش فلز
 • 3
 • 20 ریال 1368 دفاع مقدس (22 مشت) یا بلند
 • نیکل
 • 4.6
 • 23.9
 • ارزش فلز
لیست کامل

محصولات دسته: 20 ریال


سکه 20 ریال (پولک ضرب نشده) - AU - جمهوری اسلامی 017945
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه 20 ریال - ارور خارج از مرکز - MS61 - جمهوری اسلامی 028214
مزایده: پایان یافته - با برنده
سکه 20 ریال - ارور خارج از مرکز - MS62 - جمهوری اسلامی 046301
مزایده: پایان یافته - بدون برنده
سکه 20 ریال 1358 - AU58 - جمهوری اسلامی 008969
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 20 ریال 1358 - AU58 - جمهوری اسلامی 016776
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1358 - EF - جمهوری اسلامی 008970
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 20 ریال 1358 - MS61 - جمهوری اسلامی 016774
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1358 - MS62 - جمهوری اسلامی 008968
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1358 - MS63 - جمهوری اسلامی 008966
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 20 ریال 1358 - MS63 - جمهوری اسلامی 016772
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1358 - MS64 - جمهوری اسلامی 008967
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 20 ریال 1358 - MS64 - جمهوری اسلامی 016771
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1358 - MS64 - جمهوری اسلامی 024672
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1358 جمهوری اسلامی 000538
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 20 ریال 1358 جمهوری - جمهوری اسلامی 002956
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1358 جمهوری - جمهوری اسلامی 002960
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 20 ریال 1358 جمهوری - جمهوری اسلامی 002963
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 20 ریال 1358 هجرت (ضرب برجسته) - AU50 - جمهوری اسلامی 016768
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.