20 ریال

سکه 20 ریال جمهوری اسلامی

 • سکه 20 ریالی یادبود هجرت
 • سکه 20 ریال دومین سالگرد انقلاب
 • سکه 20 ریال سومین سالگرد انقلاب
 • سکه 20 ریال بانکداری
 • سکه 20 ریال هشت سال دفاع مقدس
 • سکه 20 ریالی جمهوری

 

سکه 10 ریال جمهوری اسلامی 10 ریال
سکه 50 ریال جمهوری اسلامی 50 ریال

کاتالوگ


1) 20 ریال جمهوری 

سکه 20 ریال جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال جمهوری ، جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 ریال - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
بیست ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل لاله
از 1358 تا 1367
ایران
نیکل
9 گرم
30.8 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال 1358
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 2,000
 • 3
 • 20 ریال 1359 باریک
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 5,000
 • 4
 • 20 ریال 1359 ضخیم
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 5,000
 • 5
 • 20 ریال 1359 ، 9 تاریخ صاف
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 10,000
 • 6
 • 20 ریال 1360
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 1,000
 • 7
 • 20 ریال 1361
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 1,000
 • 8
 • 20 ریال 1361 مکرر پشت سکه
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 5,000
 • 9
 • 20 ریال 1362 صفر مبلغ کوچک
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 1,000
 • 10
 • 20 ریال 1362 صفر مبلغ بزرگ
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 2,000
 • 11
 • 20 ریال 1363
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 2,000
 • 12
 • 20 ریال 1364 صفر مبلغ کوچک
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 2,000
 • 13
 • 20 ریال 1364 مکرر پشت سکه
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 2,000
 • 14
 • 20 ریال 1364 شاخه ی برگ زیتون ناقص
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 2,000
 • 15
 • 20 ریال 1364 صفر مبلغ بزرگ
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 2,000
 • 16
 • 20 ریال 1365
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 1,000
 • 17
 • 20 ریال 1365 مکرر پشت سکه
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 3,000
 • 18
 • 20 ریال 1366
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 1,000
 • 19
 • 20 ریال 1366 مکرر پشت سکه
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 5,000
 • 20
 • 20 ریال 1367
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 1,000
 • 21
 • 20 ریال 1367 مکرر پشت سکه
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 5,000

2) 20 ریال هجرت 

سکه 20 ریال یادبود هجرت پیامبر جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال هجرت جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 ریال - جمهوری اسلامی ایران - برگ زیتون و گلبرگ
بیست ریال - بمناسبت هزار و چهارصدمین سال هجرت - نیم کره و خورشید آزادی - تاریخ خورشیدی و قمری
1358
ایران
نیکل
9 گرم
30.8 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال یادبود هجرت 1358 ضرب برجسته
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 2,000

3) 20 ریال دومین سالگرد انقلاب 

سکه 20 ریال دومین سالگرد انقلاب جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال دومین سالگرد جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 ریال - بمناسبت دومین سالگرد انقلاب - گل لاله - تاریخ
جمهوری اسلامی ایران
1359
ایران
نیکل
9 گرم
30.8 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

4) 20 ریال سومین سالگرد انقلاب 

سکه 20 ریال سومین سال پیروزی جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال سومین سالگرد جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 ریال - 22 بهمن یکهزار و سیصد و شصت - سومین سال پیروزی خون بر شمشیر - گل لاله
جمهوری اسلامی ایران
1360
ایران
نیکل
9 گرم
30.8 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال سومین سالگرد - کاما بدون فاصله
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 1,000
 • 3
 • 20 ریال یادبود سومین سالگرد - چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 100,000
 • 4
 • 20 ریال یادبود سومین سالگرد - چرخش 180 درجه
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 150,000
 • 5
 • 20 ریال یادبود سومین سالگرد پرسی روی شاهنشاهی
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 25,000
 • 6
 • 20 ریال یادبود سومین سالگرد پرسی روی جمهوری
 • نیکل
 • 9
 • 30.8
 • 25,000

5) 20 ریال بانکداری 

سکه 20 ریال بانکداری جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال بانکداری جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

نشان بانکداری اسلامی - بانکداری اسلامی برای جامعه عدالت به ارمغان می آورد - تاریخ
بیست ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل لاله
1367
ایران
نیکل
9 گرم
30.8 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

6) 20 ریال هشت سال دفاع مقدس 

سکه 20 ریال هشت سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران - IR iran 20 rials Coin

سکه ۲۰ ریال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

20 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاریخ
یادبود هشت سال دفاع مقدس - نشان دفاع مقدس - 1359-1367
1368
ایران
نیکل
4.6 گرم
23.9 میلیمتر
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 20 ریال دفاع مقدس 1368 بیست و دو مشت
 • نیکل
 • 4.6
 • 23.9
 • 500
 • 3
 • 20 ریال دفاع مقدس 1368 لبیک یار
 • نیکل
 • 4.6
 • 23.9
 • 70,000
 • 4
 • 20 ریال دفاع مقدس 1368 لبیک یار نوع دوم
 • نیکل
 • 4.6
 • 23.9
 • 5,000

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

000538
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000552
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000539
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000553
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000540
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000554
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000541
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000542
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000543
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000544
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000545
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000550
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000548
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000547
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000549
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000555
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000551
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000556
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002960
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002963
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002954
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002961
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002958
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002966
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002967
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.
iwmf