:: فروش ویژه جمعه :: اینجا ضربه بزنید

نیم دایم

معرفی و مشخصات سکه نیم دایم (Half Dime) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

سکه نیم دایم کشور آمریکا معادل 5 سنت یا 0.05 (یک بیستم) دلار می باشد. این سکه در 10 تیپ مختلف به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) نیم دایم موی افشان 

سکه نیم دایم موی افشان

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Flowing Hair Half Dime
سکه نیم دایم موی افشان
Liberty - 15 stars - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - 15 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - eagle
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عقاب
1794 To 1795
از 1794 تا 1795
Silver 892
نقره با عیار 892
1.35 Grams
1.35 گرم
16.5 mm
16.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دایم 1795
 • نقره
 • 1.35
 • 16.5

2) نیم دایم عقاب کوچک 

سکه نیم دایم عقاب کوچک

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust Half Dime - Small eagle
سکه نیم دایم عقاب کوچک
Liberty - 16 stars - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - 16 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - eagle - 1/2
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عقاب - 1/2
1796 To 1797
از 1796 تا 1797
Silver 892
نقره با عیار 892
1.35 Grams
1.35 گرم
16.5 mm
16.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دایم 1796 ، LIKERTI
 • نقره
 • 1.35
 • 16.5
 • 3
 • نیم دایم 1796/5 سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 1.35
 • 16.5
لیست کامل

3) نیم دایم عقاب نشان 

سکه نیم دایم عقاب نشان

توضیحات

این سکه توسط Robert Scot طراحی شده است.

ویژگی ها

Draped Bust Half Dime - Heraldic eagle
سکه نیم دایم عقاب نشان
Liberty - 13 stars - Liberty woman face side view - Date
عبارت لیبرتی - 13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Heraldic eagle
عبارت ایالات متحده آمریکا - نشان عقاب
1800 To 1805
از 1800 تا 1805
Silver 892
نقره با عیار 892
1.35 Grams
1.35 گرم
16.5 mm
16.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دایم 1800 ، Libekty
 • نقره
 • 1.35
 • 16.5
 • 3
 • نیم دایم 1801
 • نقره
 • 1.35
 • 16.5
لیست کامل

4) نیم دایم نماد آزادی با کلاه 

سکه نیم دایم نماد آزادی با کلاه

توضیحات

این سکه توسط William Kneass طراحی شده است.

ویژگی ها

Liberty Cap Half Dime
سکه نیم دایم نماد آزادی با کلاه
13 stars - Liberty Cap - Date
13 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه به همراه کلاه - تاریخ
United States of America - e Pluribus Unum - Eagle -Shield - 3 arrows - 5 C.
عبارت ایالات متحده آمریکا - عبارتی به زبان لاتین - عقاب - سپر - 3 عدد تیر پیکاندار - مخفف 5 سنت
1829 To 1837
از 1829 تا 1837
Silver 892
نقره با عیار 892
1.35 Grams
1.35 گرم
15.5 mm
15.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دایم 1830
 • نقره
 • 1.35
 • 15.5
 • 3
 • نیم دایم 1831
 • نقره
 • 1.35
 • 15.5
لیست کامل

5) نیم دایم نماد آزادی نشسته - بدون ستاره 

سکه نیم دایم نماد آزادی نشسته - بدون ستاره

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Half Dime - No Stars
سکه نیم دایم نماد آزادی نشسته - بدون ستاره
Seated Liberty - Date
زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - Half Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت نیم دایم
1837 To 1838
از 1837 تا 1838
Silver 900
نقره با عیار 900
1.34 Grams
1.34 گرم
15.5 mm
15.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دایم 1837 ، تاریخ بزرگ
 • نقره
 • 1.34
 • 15.5
 • 3
 • نیم دایم 1838 ، O
 • نقره
 • 1.34
 • 15.5
لیست کامل

6) نیم دایم نماد آزادی نشسته - با ستاره 

سکه نیم دایم نماد آزادی نشسته - با ستاره

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Half Dime - Stars around rim
سکه نیم دایم نماد آزادی نشسته - با ستاره
13 stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - Half Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت نیم دایم
1838 To 1840
از 1838 تا 1840
Silver 900
نقره با عیار 900
1.34 Grams
1.34 گرم
15.5 mm
15.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دایم 1838 ، ستاره های کوچک
 • نقره
 • 1.34
 • 15.5
 • 3
 • نیم دایم 1839
 • نقره
 • 1.34
 • 15.5
لیست کامل

7) نیم دایم نماد آزادی نشسته - ضرب برجسته 

سکه نیم دایم نماد آزادی نشسته - ضرب برجسته

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Half Dime with Drapery
سکه نیم دایم نماد آزادی نشسته - ضرب برجسته
13 stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - Half Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت نیم دایم
1840 To 1853
از 1840 تا 1853
Silver 900
نقره با عیار 900
1.34 Grams
1.34 گرم
15.5 mm
15.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دایم 1840 ، O
 • نقره
 • 1.34
 • 15.5
 • 3
 • نیم دایم 1841
 • نقره
 • 1.34
 • 15.5
لیست کامل

8) نیم دایم نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ 

سکه نیم دایم نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Half Dime - Arrows at date
سکه نیم دایم نماد آزادی نشسته - فلش کنار تاریخ
13 stars - Seated Liberty - Date - 2 Arrows
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ - 2 فلش
United States of America - Olive Wreath - Half Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت نیم دایم
1853 To 1855
از 1853 تا 1855
Silver 900
نقره با عیار 900
1.24 Grams
1.24 گرم
15.5 mm
15.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دایم 1853 ، O
 • نقره
 • 1.24
 • 15.5
 • 3
 • نیم دایم 1854
 • نقره
 • 1.24
 • 15.5
لیست کامل

9) نیم دایم نماد آزادی نشسته - بدون فلش 

سکه نیم دایم نماد آزادی نشسته - بدون فلش

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Half Dime - Arrows at date removed
سکه نیم دایم نماد آزادی نشسته - بدون فلش
13 stars - Seated Liberty - Date
13 ستاره - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - Half Dime
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت نیم دایم
1856 To 1859
از 1856 تا 1859
Silver 900
نقره با عیار 900
1.24 Grams
1.24 گرم
15.5 mm
15.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دایم 1856 ، O
 • نقره
 • 1.24
 • 15.5
 • 3
 • نیم دایم 1857
 • نقره
 • 1.24
 • 15.5
لیست کامل

10) نیم دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده به جای ستاره 

سکه نیم دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده به جای ستاره

توضیحات

این سکه توسط Christian Gobrecht طراحی شده است.

ویژگی ها

Seated Liberty Half Dime - United States of America replaced stars
سکه نیم دایم نماد آزادی نشسته - ایالات متحده به جای ستاره
United States of America - Seated Liberty - Date
عبارت ایالات متحده آمریکا - زن آزادیخواه نشسته - تاریخ
Wreath - Half Dime
تاج گل - عبارت نیم دایم
1860 To 1873
از 1860 تا 1873
Silver 900
نقره با عیار 900
1.24 Grams
1.24 گرم
15.5 mm
15.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • نیم دایم 1860 ، O
 • نقره
 • 1.24
 • 15.5
 • 3
 • نیم دایم 1861
 • نقره
 • 1.24
 • 15.5
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.