:: فروش ویژه جمعه :: اینجا ضربه بزنید

50 ریال

 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 50 ریال سری اول 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنجاه ریال سری اول محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Series I
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سری اول
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
National Bank of Iran - Tomb of Cyrus (Pasargadae) - Fifty Rials
بانک ملی ایران - آرامگاه کوروش - پنجاه ریال
1325
1325
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
150*90 mm
150x90 میلیمتر
Crown - (Type 1 Pahlavi)
تاج (تیپ 1 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

2) 50 ریال سری سوم 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال تخت جمشید محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Persepolis
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - تخت جمشید
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Gift offering procession, Perspolis - Fifty Rials
بانک ملی ایران - سنگ نگاره پیشکش آوران در تخت جمشید - پنجاه ریال
1327
1327
-
-
142*72 mm
142x72 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 3 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 3 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

3) 50 ریال کرواتی 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال کاخ داریوش محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Darius palace
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - کاخ داریوش
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - Relief of the Persepolis pilasters - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - نگاره ای از تخت جمشید - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Darius Palace, Perspolis - Fifty Rials
بانک ملی ایران - کاخ داریوش ، تخت جمشید - پنجاه ریال
1330 - 1332
1330 - 1332
-
-
141*71 mm
141x71 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 4 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 4 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال 1330 شماره سیاه
 • زند - وارسته
 • 1330
 • 80,000
 • 3
 • 50 ریال 1332 شماره قرمز
 • ناصر - جهانگیری
 • 1332
 • 200,000
لیست کامل

4) 50 ریال 1333 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال سد کوهرنگ سری یک محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Kouhrang dam (type 1)
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سد کوهرنگ سری یک
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - Date - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - تاریخ - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Kouhrang Dam and Tunnel - Fifty Rials
بانک ملی ایران - سد و تونل کوهرنگ - پنجاه ریال
1333
1333
-
-
142*71 mm
142x71 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 4 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 4 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

5) 50 ریال سد کوهرنگ 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال سد کوهرنگ سری دوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Kouhrang dam (type 2)
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سد کوهرنگ سری دوم
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - Date - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - تاریخ - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Kouhrang Dam and Tunnel - Fifty Rials
بانک مرکزی ایران - سد و تونل کوهرنگ - پنجاه ریال
1341 To 1343
1341 تا 1343
-
-
142*71 mm
142x71 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال 1341 تاریخ بزرگ
 • بهنیا - پورهمایون
 • 1341
 • 25,000
 • 3
 • 50 ریال 1343
 • بهنیا - سمیعی
 • 1343
 • 30,000
لیست کامل

6) 50 ریال سد کوهرنگ - یقه نظامی 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال سد کوهرنگ سری سوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Kouhrang dam (type 3)
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سد کوهرنگ سری سوم
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - Date - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - تاریخ - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Kouhrang Dam and Tunnel - Fifty Rials
بانک مرکزی ایران - سد و تونل کوهرنگ - پنجاه ریال
-
-
-
-
142*71 mm
142x71 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال آموزگار - فرمانفرماییان
 • آموزگار - فرمانفرماییان
 • -
 • 10,000
 • 3
 • 50 ریال آموزگار - جهانشاهی
 • آموزگار - جهانشاهی
 • 1350
 • 5,000
لیست کامل

7) 50 ریال 1350 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال 1350 محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - 1350
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - 1350
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - Date - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - تاریخ - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Mohammad Reza Shah donating land to villagers (Land Reform) - Fifty Rials
بانک مرکزی ایران - تصویر محمدرضا شاه در حال اهداء زمین به روستاییان (اصلاحات اراضی) - پنجاه ریال
1350
1350
-
-
142*71 mm
142x71 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال 1350
 • آموزگار - جهانشاهی
 • 1350
 • 12,000

8) 50 ریال آرامگاه کوروش 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال آرامگاه کوروش محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Cyrus tomb
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - آرامگاه کوروش
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - Date - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Tomb of Cyrus, Pasargadae - Fifty Rials
بانک مرکزی ایران - آرامگاه کوروش ، پاسارگاد - پنجاه ریال
1353 - 1354
1353 - 1354
-
-
137*69 mm
137x69 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال انصاری - یگانه
 • انصاری - یگانه
 • 1354
 • 5,000
 • 3
 • 50 ریال انصاری - مهران
 • انصاری - مهران
 • -
 • 5,000
لیست کامل

محصولات دسته: 50 ریال


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.