50 ریال

 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی

کاتالوگ


1) 50 ریال سری اول 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنجاه ریال سری اول محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - بانک ملی ایران
بانک ملی ایران - آرامگاه کوروش - پنجاه ریال
1325
چاپخانه هریسون (انگلستان)
150x90 میلیمتر
تاج - (ف پهلوی 1)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

2) 50 ریال تخت جمشید 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال تخت جمشید محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - بانک ملی ایران
BANK MELLI IRAN - سنگ نگاره پیشکش آوردن در تخت جمشید - پنجاه ریال
1327
-
142x72 میلیمتر
نیم رخ محمدرضا پهلوی (ف پهلوی 3)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

3) 50 ریال کاخ داریوش 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال کاخ داریوش محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - نگاره ای از تخت جمشید - بانک ملی ایران
BANK MELLI IRAN - کاخ داریوش ، تخت جمشید - پنجاه ریال
1330 - 1332
-
141x71 میلیمتر
نیم رخ محمدرضا پهلوی (ف پهلوی 4)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال 1330 شماره سیاه
 • زند - وارسته
 • 1330
 • 50,000
 • 3
 • 50 ریال 1332 شماره قرمز
 • ناصر - جهانگیری
 • 1332
 • 80,000
 • 4
 • 50 ریال 1332 شماره سیاه
 • ناصر - جهانگیری
 • 1332
 • 80,000

4) 50 ریال سد کوهرنگ سری یک 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال سد کوهرنگ سری یک محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - تاریخ - بانک ملی ایران
BANK MELLI IRAN - سد و تونل کوهرنگ - پنجاه ریال
1333
-
142x71 میلیمتر
نیم رخ محمدرضا پهلوی (ف پهلوی 4)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

5) 50 ریال سد کوهرنگ سری دوم 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال سد کوهرنگ سری دوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - تاریخ - بانک مرکزی ایران
BANK MARKAZI IRAN - سد و تونل کوهرنگ - پنجاه ریال
1341 تا 1343
-
142x71 میلیمتر
نیم رخ محمدرضا پهلوی (ف پهلوی 5)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال 1341 تاریخ بزرگ
 • بهنیا - پورهمایون
 • 1341
 • 15,000
 • 3
 • 50 ریال 1343
 • بهنیا - سمیعی
 • 1343
 • 15,000
 • 4
 • 50 ریال بدون تاریخ
 • بهنیا - سمیعی
 • 1343
 • 15,000
 • 5
 • 50 ریال بدون تاریخ
 • هویدا - سمیعی
 • -
 • 15,000

6) 50 ریال سد کوهرنگ سری سوم 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال سد کوهرنگ سری سوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - تاریخ - بانک مرکزی ایران
BANK MARKAZI IRAN - سد و تونل کوهرنگ - پنجاه ریال
-
-
142x71 میلیمتر
نیم رخ محمدرضا پهلوی (ف پهلوی 5)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال
 • آموزگار - فرمانفرماییان
 • -
 • 5,000
 • 3
 • 50 ریال
 • آموزگار - جهانشاهی
 • -
 • 3,000

7) 50 ریال 1350 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال 1350 محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - تاریخ - بانک مرکزی ایران
تصویر محمدرضا شاه در حال اهداء زمین به روستاییان - BANK MARKAZI IRAN - پنجاه ریال
1350
-
142x71 میلیمتر
نیم رخ محمدرضا پهلوی (ف پهلوی 5)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال 1350
 • آموزگار - جهانشاهی
 • 1350
 • 5,000

8) 50 ریال آرامگاه کوروش 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال آرامگاه کوروش محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - بانک مرکزی ایران
BANK MARKAZI IRAN - آرامگاه کوروش ، پاسارگاد - پنجاه ریال
1353 - 1354
-
137x69 میلیمتر
نیم رخ محمدرضا پهلوی (ف پهلوی 5)
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال
 • انصاری - یگانه
 • 1354
 • 1,000
 • 3
 • 50 ریال
 • انصاری - مهران
 • -
 • 1,000
 • 4
 • 50 ریال
 • یگانه - مهران
 • -
 • 2,000
 • 5
 • 50 ریال
 • یگانه - خوش کیش
 • -
 • 1,000

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)

002585
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005532
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004438
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002584
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005527
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002586
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005529
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005528
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002593
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002591
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004443
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005531
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004445
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005534
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006844
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002592
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002583
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002582
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006843
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002589
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002590
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004442
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006821
 
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک وبسایت تخصصی فروش صنایع دستی ، آنتیک ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و غیره ... می باشد. و هیچگونه فعالیتی در تولید صنایع دستی ندارد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.