50 ریال

 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی

کتاب


1) 50 ریال سری اول 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنجاه ریال سری اول محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Series I
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سری اول
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
National Bank of Iran - Tomb of Cyrus (Pasargadae) - Fifty Rials
بانک ملی ایران - آرامگاه کوروش - پنجاه ریال
1325
1325
Harrison (England)
چاپخانه هریسون (انگلستان)
150*90 mm
150x90 میلیمتر
Crown - (Type 1 Pahlavi)
تاج (تیپ 1 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

2) 50 ریال تخت جمشید 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال تخت جمشید محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Persepolis
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - تخت جمشید
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Gift offering procession, Perspolis - Fifty Rials
بانک ملی ایران - سنگ نگاره پیشکش آوران در تخت جمشید - پنجاه ریال
1327
1327
-
-
142*72 mm
142x72 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 3 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 3 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

3) 50 ریال کاخ داریوش 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال کاخ داریوش محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Darius palace
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - کاخ داریوش
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - Relief of the Persepolis pilasters - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - نگاره ای از تخت جمشید - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Darius Palace, Perspolis - Fifty Rials
بانک ملی ایران - کاخ داریوش ، تخت جمشید - پنجاه ریال
1330 - 1332
1330 - 1332
-
-
141*71 mm
141x71 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 4 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 4 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال 1330 شماره سیاه
 • زند - وارسته
 • 1330
 • 50,000
 • 3
 • 50 ریال 1332 شماره قرمز
 • ناصر - جهانگیری
 • 1332
 • 80,000
لیست کامل

4) 50 ریال سد کوهرنگ سری یک 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال سد کوهرنگ سری یک محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Kouhrang dam (type 1)
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سد کوهرنگ سری یک
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - Date - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - تاریخ - بانک ملی ایران - شماره سریال
BANK MELLI IRAN - Kouhrang Dam and Tunnel - Fifty Rials
بانک ملی ایران - سد و تونل کوهرنگ - پنجاه ریال
1333
1333
-
-
142*71 mm
142x71 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 4 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 4 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

5) 50 ریال سد کوهرنگ سری دوم 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال سد کوهرنگ سری دوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Kouhrang dam (type 2)
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سد کوهرنگ سری دوم
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - Date - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - تاریخ - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Kouhrang Dam and Tunnel - Fifty Rials
بانک مرکزی ایران - سد و تونل کوهرنگ - پنجاه ریال
1341 To 1343
1341 تا 1343
-
-
142*71 mm
142x71 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال 1341 تاریخ بزرگ
 • بهنیا - پورهمایون
 • 1341
 • 15,000
 • 3
 • 50 ریال 1343
 • بهنیا - سمیعی
 • 1343
 • 15,000
لیست کامل

6) 50 ریال سد کوهرنگ سری سوم 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال سد کوهرنگ سری سوم محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Kouhrang dam (type 3)
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - سد کوهرنگ سری سوم
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - Date - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - تاریخ - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Kouhrang Dam and Tunnel - Fifty Rials
بانک مرکزی ایران - سد و تونل کوهرنگ - پنجاه ریال
-
-
-
-
142*71 mm
142x71 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال
 • آموزگار - فرمانفرماییان
 • -
 • 5,000
 • 3
 • 50 ریال
 • آموزگار - جهانشاهی
 • -
 • 3,000
لیست کامل

7) 50 ریال 1350 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال 1350 محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - 1350
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - 1350
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - Date - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - تاریخ - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Mohammad Reza Shah donating land to villagers (Land Reform) - Fifty Rials
بانک مرکزی ایران - تصویر محمدرضا شاه در حال اهداء زمین به روستاییان (اصلاحات اراضی) - پنجاه ریال
1350
1350
-
-
142*71 mm
142x71 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال 1350
 • آموزگار - جهانشاهی
 • 1350
 • 5,000

8) 50 ریال آرامگاه کوروش 

اسکناس 50 ریال (پنجاه ریال) محمد رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi II 50 rials banknote

اسکناس پنچاه ریال آرامگاه کوروش محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Rials Banknote Mohammad Reza Shah Pahlavi - Cyrus tomb
اسکناس 50 ریال محمد رضا شاه پهلوی - آرامگاه کوروش
Portrait of Mohammad Reza Shah - Fifty Rials - Date - Central Bank of Iran - Serial Number
تصویر محمد رضا شاه - پنجاه ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Tomb of Cyrus, Pasargadae - Fifty Rials
بانک مرکزی ایران - آرامگاه کوروش ، پاسارگاد - پنجاه ریال
1353 - 1354
1353 - 1354
-
-
137*69 mm
137x69 میلیمتر
Mohammad Reza Shah face side view - (Type 5 Pahlavi)
نیم رخ محمدرضا پهلوی (تیپ 5 پهلوی)
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50 ریال
 • انصاری - یگانه
 • 1354
 • 1,000
 • 3
 • 50 ریال
 • انصاری - مهران
 • -
 • 1,000
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


اتمام (فعلا موجود نیست)
002585
اتمام (فعلا موجود نیست)
006827
اتمام (فعلا موجود نیست)
016159
لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک تهیه مستقیم صنایع دستی مرغوب و دارای اصالت ایرانی از هنرمندان تولیدکننده و معرفی و فروش آنها در وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژیک در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیون یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ، مدال یادبود ، اسکناس ، تمبر و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش کرده ایم با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک در آینده نزدیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی ، اشیاء قدیمی ، کلکسیون ، کتاب ، زیورآلات و... می باشد.