10 ریال

سکه 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی

 • سکه 10 ریال نقره
 • سکه 10 ریال (پهلوی کشیده)
 • سکه 10 ریال مبلغ با حروف
 • سکه 10 ریال مبلغ با عدد
 • سکه 10 ریال پنجاهمین سال
 • سکه 10 ریال یادبود فائو

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10 ریال نقره 

سکه 10 ریال نقره محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 10 rials silver coin

سکه ۱۰ ریال نقره محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Silver
سکه 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی - نقره
10 Rials - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahnshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
10 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
Ten Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
ده ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1323 To 1326
از 1323 تا 1326
Silver 600
نقره با عیار 600
16 Grams
16 گرم
32.3 mm
32.3 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1324
 • نقره
 • 16
 • 32.3
 • 550,000
 • 3
 • 10 ریال 1325
 • نقره
 • 16
 • 32.3
 • 600,000
لیست کامل

2) 10 ریال دو تاج 

سکه 10 ریال دو تاج پهلوی نیکل

سکه ۱۰ ریال پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Two Crowns
سکه 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی - دوتاج
10 Rials - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahnshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
10 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
Ten Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
ده ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1335 To 1344
از 1335 تا 1344
Nickel
نیکل
9 and 12 Grams
9 و 12 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1336
 • نیکل
 • 12
 • 31
 • 15,000
 • 3
 • 10 ریال 1337
 • نیکل
 • 12
 • 31
 • 30,000
لیست کامل

3) 10 ریال مبلغ با حروف 

سکه 10 ریال مبلغ با حروف محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 10 rials coin

سکه ۱۰ ریال مبلغ با حروف محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Amount by letters
سکه 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی - مبلغ با حروف
Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahnshah Iran - Mohammad Reza Shah Side view - Date
محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - تاریخ
Ten Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
ده ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1345 To 1352
از 1345 تا 1352
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1346
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 15,000
 • 3
 • 10 ریال 1346 (چرخش 50 درجه)
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 200,000
لیست کامل

4) 10 ریال مبلغ با عدد 

سکه 10 ریال مبلغ با عدد محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 10 rials coin

سکه ۱۰ ریال مبلغ با عدد محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Amount by numbers
سکه 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی - مبلغ با عدد
Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahnshah Iran - Mohammad Reza Shah Side view - Date
محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - تاریخ
10 Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
10 ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1352 To 1357
از 1352 تا 1357
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1352 (چرخش 90 درجه)
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 250,000
 • 3
 • 10 ریال 1353
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 5,000
لیست کامل

5) 10 ریال پنجاهمین سال 

سکه 10 ریال پنجاهمین سال شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 10 rials 50th of pahlavi coin

سکه ۱۰ ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - 50th Years
سکه 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پنجاهمین سال
50th Anniversary of Pahlavi rule - Mohammad Reza Shah Side view - Date
پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - تاریخ
10 Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
10 ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2535 Persian imperial calendar
2535 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 2535 (چرخش 45 درجه)
 • نیکل
 • 7
 • 28
 • 50,000

6) 10 ریال یادبود فائو 

سکه 10 ریال فائو محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 10 rials FAO coin

سکه ۱۰ ریال F.A.O محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - F.A.O
سکه 10 ریال محمد رضا شاه پهلوی - یادبود فائو
Mohammad Reza Shah face side view - Mohammad Reza Shah Pahlavi Aryamehr Shahanshah Iran
تصویر نیمرخ محمد رضا شاه - محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران
Ten Rials - Lion and Sun - A phrase in Persian (Who plants wheat scatters honesty) - Wheats - Crown - Date
ده ریال - شیر و خورشید - کسی که گندم میکارد راستی میافشاند - خوشه گندم - تاج - تاریخ
1348
1348
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
28 mm
28 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

محصولات دسته: 10 ریال


سکه 10 ریال 1323 (طلایی) - VF - محمد رضا شاه 007123
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU50 - محمد رضا شاه 016264
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU50 - محمد رضا شاه 016265
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU50 - محمد رضا شاه 054907
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU50 - محمد رضا شاه 055302
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU55 - محمد رضا شاه 008637
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU55 - محمد رضا شاه 011802
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU55 - محمد رضا شاه 033081
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU55 - محمد رضا شاه 049045
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU55 - محمد رضا شاه 050967
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU58 - محمد رضا شاه 007121
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU58 - محمد رضا شاه 011801
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU58 - محمد رضا شاه 016266
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU58 - محمد رضا شاه 016267
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU58 - محمد رضا شاه 020632
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU58 - محمد رضا شاه 022981
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU58 - محمد رضا شاه 028302
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU58 - محمد رضا شاه 033080
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU58 - محمد رضا شاه 036299
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU58 - محمد رضا شاه 042207
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU58 - محمد رضا شاه 050964
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU58 - محمد رضا شاه 050965
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1323 - AU58 - محمد رضا شاه 050966
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.